Sapanca İlçe Hastanesi

Gazi Paşa Mah. İzmit Cad.
Sapanca / Sakarya